Menu

Personen met een handicap

Er bestaan 3 soorten tegemoetkomingen die het inkomen van personen met een handicap vervangen of aanvullen. Deze tegemoetkomingen worden uitgekeerd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Het recht op een eventuele maandelijkse tegemoetkoming is afhankelijk van 3 factoren : het invaliditeitspercentage en/of de graad van zelfredzaamheid, het inkomen en de gezinssamenstelling. De sociale dienst van het OCMW helpt je bij de aanvraag en licht de verschillende formulieren en beslissingen toe.

Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

Deze twee tegemoetkomingen streven naar de vervanging of de aanvulling van het inkomen van de persoon met een handicap die niet in staat is, wegens zijn of haar handicap een voldoende inkomen te verwerven, of die ingevolge deze handicap bijkomende financiële lasten te dragen heeft.

De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt vanaf de leeftijd van 21 jaar toegekend aan de persoon die ingevolge zijn handicap niet in staat is om meer dan één derde te verdienen van wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

De integratietegemoetkoming wordt ook vanaf 21 jaar toegekend aan de persoon met een handicap die ingevolge een verminderde zelfredzaamheid bijkomende kosten heeft om zich in het maatschappelijk leven in te passen.

Een aanvraag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming geldt tevens als aanvraag voor de integratietegemoetkoming. In bepaalde omstandigheden kan een persoon met een handicap immers aanspraak maken op beide soorten tegemoetkomingen.

Voor de berekening van zowel de inkomensvervangende als de integratietegemoetkoming wordt rekening gehouden met het inkomen van de persoon met een handicap en desgevallend van zijn/haar partner. Een tegemoetkoming wordt slechts toegekend als het bedrag van deze inkomsten na aftrek van bepaalde vrijgestelde inkomsten de vastgestelde grensbedragen niet overschrijdt. Het gedeelte van de inkomsten dat de grensbedragen overschrijdt wordt afgetrokken van de tegemoetkomingen. Als er wijzigingen zijn in de inkomens ten gevolge van een tewerkstelling van de persoon met een handicap, dan zal er een herziening gebeuren. Een herziening is niet nodig als de verhoging een gevolg is van een tewerkstelling gedurende ten hoogste 3 maanden per kalenderjaar.
Een aanvraag voor deze tegemoetkomingen kan enkel gebeuren via het OCMW. Wens je een aanvraag in te dienen kom dan langs op de sociale dienst. Behalve je identiteitskaart hoef je niets mee te brengen.

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

De tegemoetkoming hulp aan bejaarden is een tegemoetkoming die wordt toegekend aan personen vanaf 65 jaar bij wie een verminderde zelfredzaamheid is vastgesteld.
Deze financiële tegemoetkoming heeft als doel de ouderen te vergoeden voor de meerkosten die zij hebben door hun verminderde zelfredzaamheid. Naargelang de graad van afhankelijkheid onderscheid men 5 categorieën gaande van 7 tot 18 punten. Wie door de dokter niet minstens 7 punten krijgt komt dus niet in aanmerking.

Bij de berekening van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt zowel rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap als met de inkomsten van de persoon waarmee hij/zij een huishouden vormt.
Een gedeelte van dit inkomen wordt vrijgesteld, dat betekent dat men er bij de berekening geen rekening mee houdt. Het gedeelte van het inkomen dat niet wordt vrijgesteld wordt in mindering gebracht van de tegemoetkoming verbonden aan een bepaalde categorie van zelfredzaamheid. Naast de maandelijkse inkomsten wordt ook nog rekening gehouden met de eigendommen, de roerende kapitalen en de afstanden van roerende en onroerende goederen binnen een periode van 10 jaar.

Een aanvraag voor de tegemoetkoming hulp aan bejaarden kan enkel gebeuren via de sociale dienst.

Contact

Sociale dienst
Administratief centrum
Gemeenteplein 13
3560 Lummen

Tel: 013 390 570
Fax: 013 390 592
sociale.dienst@lummen.be

Openingsuren

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

MAANDAG

Enkel op afspraak

13u00 - 20u00

DINSDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

WOENSDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

DONDERDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

VRIJDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak