Menu

Asielzoekers

Elke vreemdeling die in België aankomt, kan asiel aanvragen. Maar niet iedereen zal als vluchteling worden erkend. Eerst moet de asielzoeker een asielprocedure doorlopen.

Volgens de Conventie van Genève is een vluchteling “elke persoon die zich buiten zijn land van herkomst bevindt en die de bescherming van zijn land niet meer kan of wil inroepen, omdat hij vreest voor vervolging omwille van zijn ras, religie, nationaliteit, zijn behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging.”

Hervormde asielprocedure

Sinds 1 juni 2007 is de asielprocedure hervormd tot een eenheidsprocedure.

Dienst vreemdelingenzaken (DVZ) doet de intake, vult een eerste vragenlijst in, kijkt na of België bevoegd is en wijst eventueel meervoudige aanvragen af.

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) is de enige instantie met een onderzoeksbevoegdheid en zal de aanvraag inhoudelijk beoordelen. Het neemt tegelijkertijd ook de beslissing of de betrokkenen recht hebben op het subsidiaire beschermingsstatuut.

Tegen een beslissing van het CGVS is een schorsend beroep mogelijk bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV).

Tegen de beslissing van de RVV is enkel nog een cassatieberoep voor de Raad van State mogelijk. Men zal echter eerst een filterprocedure moeten doorlopen om de toelaatbaarheid van het beroep te onderzoeken.

Materiële opvang

In principe hebben asielzoekers tijdens de volledige procedure enkel recht op materiële opvang, de eerste maanden in een collectieve opvangstructuur (open asielcentrum) en vervolgens in een individuele opvangstructuur (lokaal opvanginitiatief). Voor asielzoekers waarvan de aanvraag vóór 1 juni 2007 ontvankelijk werd verklaard, geldt een overgangsmaatregel. Zij hebben nog recht op financiële hulpverlening bij het OCMW waaraan ze werden toegewezen.

Contact

Sociale dienst
Administratief centrum
Gemeenteplein 13
3560 Lummen

Tel: 013 390 570
Fax: 013 390 592
sociale.dienst@lummen.be

Openingsuren

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

MAANDAG

Enkel op afspraak

13u00 - 20u00

DINSDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

WOENSDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

DONDERDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak

VRIJDAG

09u00 - 12u00

Enkel op afspraak